Rada partnerstva Žilinského kraja

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja prestavuje platformu spolupráce sociálno-ekonomických partnerov s cieľom rozvoja územia kraja. Rada sa podieľa na príprave a realizácii integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja a zostavovaní zásobníka projektových zámerov. Táto stránka slúži ako komunikačný nástroj určený pre plánovanie, prípravu a zber kľúčových projektových zámerov, informácii o projektových zámeroch v území s cieľom definovania rozvojových smerov a vytvorenia zásobníka projektov pre programové obdobie 2021 -2027.

Vložiť projekt

Najnovšie články

Územie sa pripravuje na nové programové obdobie 2021 – 2027

 Žilinskom kraji vznikla Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja, v rámci ktorej župa prizvala do diskusie predstaviteľov regiónov, štátnej správy a ...
Čítaj viac

Spolu ZA KRAJšie regióny

Dňa 3.2.2021 sa konalo spoločné on-line stretnutie členov Regionálnych rád partnerstva prirodzených regiónov a Kooperačných rád území udržateľného mestského rozvoja z územia ...
Čítaj viac

MIRRI - Samosprávy pripravujú plány na lepšie a zmysluplné čerpanie eurofondov

Vicepremiérka Remišová: Samosprávy pripravili rozvojové plány na lepšie a zmysluplné čerpanie eurofondovPodpora regiónov sa mení. O konkrétnych projektoch, ktoré treba v ...
Čítaj viac

Čo je Rada partnerstva

Rada partnerstva predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov na príprave, spracovaní, realizácii, monitorovaní a hodnotení integrovanej územnej stratégie vrátane zásobníka projektových zámerov počas celého programového obdobia 2021-2027. Radu partnerstva tvoria reprezentatívne orgány verejnej správy, sociálno-ekonomickí partneri a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Rada partnerstva schvaľuje všetky riešenia a projektové zámery, ktoré sa budú v rámci kraja premietať do integrovanej územnej stratégie. Mestá a obce si vyberú, na čo by v rokoch 2021 – 2027 chceli čerpať dotácie. Tieto zámery sa zhrnú do integrovanej územnej stratégie. Túto stratégiu následne schváli rada partnerstva kraja. Integrovaná územná stratégia sa premietne do celoslovenskej integrovanej stratégie.

315 Počet
obcí/miest
691368 Počet
obyvateľov
1052 Počet
projektov
316 Počet
žiadateľov

Zber projektových zámerov

Za účelom prípravy programových dokumentov SR pre realizáciu politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027, prípravu regionálnych rozvojových stratégii a programov rozvoja obcí je nevyhnutné poznať potreby regiónu a tzv. absorbčnú schopnosť územia pre realizáciu projektov. Je nevyhnutné, aby všetky projekty, ktoré regionálny aktéri v území plánujú realizovať, resp. plánujú žiadať o finančné prostriedky EÚ pre ich spolufinancovanie boli uvedené ako plánované v systéme evidencie projektov na tejto stránke.

Ako na to

Potencionálny žiadateľ (napr.: obec, mesto, podnikateľ, združenie) po registrácii svojho subjektu vytvorí základnú informáciu o pripravovanom, resp. plánovanom projekte/projektoch v štruktúre, ktorá poskytne základné informácie dôležité pre rozhodovanie Rady. Informácie o pripravovanom projekte je možné kedykolvek editovať, alebo vymazať. Prehľad o projektových zámeroch v území poskytne Rade a subjektom zapojeným do riadenia regionálneho rozvoja v území dôležité informácie potrebné k nastaveniu priorít pre čerpanie prostriedkov EÚ v období 2021-2027.