Spolu ZA KRAJšie regióny

Feb 04

Dňa 3.2.2021 sa konalo spoločné on-line stretnutie členov Regionálnych rád partnerstva prirodzených regiónov a Kooperačných rád území udržateľného mestského rozvoja z územia Žilinského kraja.

Predmetom stretnutia boli informácie o záveroch rokovania Rady partnerstva Žilinského kraja a predstavenie návrhu Vstupnej správy integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (IÚS).

Zúčastneným bol predstavený postup tvorby tematických a územných pracovných skupín, ktoré budú zapojené do vypracovania IÚS.

Tematické pracovné skupiny budú pracovať pre oblasti životného prostredia, infraštruktúry, inovácií a vzdelávania, sociálnej stability a identity a sebestačnosti.

Územné pracovné skupiny budú pôsobiť na území každého regiónu kraja – Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec s cieľom identifikovať územné špecifiká a operácie (projekty), ktoré majú potenciál významne prispieť k rozvoju územia.

Viac informácií nájdete  na tomto odkaze


V prípade potreby môžete kontaktovať regionálnych koordinátorov:

Kysuce: vladimir.krcmárik@zilinskazupa.sk;

Liptov: marcela.pavkovcekova@zilinskazupa.sk;

Orava: marian.huska@zilinskazupa.sk;

Turiec: janka.mikusakova@zilinskazupa.sk

Horné Považie - Lenka.MravcovaVanickova@zilinskazupa.sk

·