Prvé rokovanie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj

Dec 14

Dňa 10. decembra 2020 sa konalo prvé rokovanie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja.

Predmetom prvého rokovania bolo prerokovanie Štatútu Rady partnerstva, ktorý definuje hlavné úlohy a poslanie Rady partnerstva a schválenie Rokovacieho poriadku, ktorý upravuje procedurálne otázky a spôsob fungovania Rady partnerstva,.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa rokovanie konalo online a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých komôr Rady partnerstva – zástupcovia Komory regionálnej samosprávy, Komory miestnej územnej samosprávy, Komory podnikateľského, akademického a vzdelávacieho sektora, občianskej spoločnosti a neziskových organizácií, Komory štátnej správy a Komory udržateľného mestského rozvoja.

Predsedom Rady partnerstva je predsedníčka ŽSK,  Erika Jurinová.

Rada partnerstva sa má podieľať na efektívnom čerpaní eurofondov v Žilinskom kraji v novom programovom období. Rada partnerstva bude okrem koordinácie tvorby integrovanej územnej stratégie, jej monitorovania a implementácie zároveň schvaľovať vybrané projektové zámery vedené v zozname projektov určených na financovanie. Pri výbere projektov budú kľúčovými kritériami disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov či jeho pripravenosť.

 

Viac info na https://www.zilinskazupa.sk/sk/rozvojove-dokumenty-zsk/phsr-zsk-2021-uzemna-strategia.html