Tlačová správa

Aug 20

Dňa 23.7.2020 sa v sídle MAS Orava o.z. v Oravskom Podzámku uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej rady partnerstva regiónu Orava pre obdobie 2021-2027 (ďalej aj Rada). Stretnutie sa uskutočnilo za účasti prestaviteľov regionálneho odboru Žilinského samosprávneho kraja. Regionálnu radu partnerstva pre región Orava tvoria zástupcovia samospráv Oravy (Združenia miest a obcí Dolnej, Hornej a Bielej Oravy), poslanci ŽSK za región Orava, zástupcovia MAS, Klastra Orava (OOCR) a Agentúry Sever.

 

Na prvom stretnutí Rady bol schválený štatút a rokovací poriadok, zvolený predseda Rady a dvaja podpredsedovia. Zároveň boli zástupcami VUC Žilina na tomto stretnutí definované strategické oblasti rozvoja regiónu pre Integrovanú územnú stratégiu. Poslaním Regionálnej rady partnerstva je vybrať spomedzi všetkých strategických oblastí tvoriacich priority Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti také, ktoré budú v budúcom programovom období podporované na Orave prostredníctvom EŠIF a budú zahrnuté v Integrovanej územnej stratégii ako prioritné oblasti rozvoja Oravy v rokoch 2021 – 2027.

 

Výber strategických oblastí rozvoja Oravy bude sprevádzaný aj výberom a zostavením podrobných projektových zámerov, ktoré budú mať nie lokálny, no predovšetkým celoregionálny význam, s jednoznačným dopadom na synergický rozvoj regiónu a jeho potrieb. 

 

V tejto súvislosti bol zriadený aj informačný portál Rady https://radapartnerstva.sk, ktorý bude slúžiť ako hlavný komunikačný nástroj Rady. Zároveň bude portál služiť na zber a zverejňovanie informácií o všetkých projektoch, ktoré budú žiadatelia pripravovať na realizáciu v programovom období 2021-2027. Na základe informácií o pripravovaných projektoch bude možné efektívne nastaviť rámec podpory v rámci pripravovanej Integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja.


 


S pozdravom

 

Ing. Albín Maslaňák,

starosta obce Oravské Veselé

predseda Regionálnej rady partnerstva Orava